Geen producten (0)

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
"Dieptemeters.nl Webwinkel", handelend onder 2B-Online Internet Services, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rijnland onder nummer 28087223.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door 2B-Online Internet Services, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door 2B-Online Internet Services uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. 2B-Online Internet Services is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door 2B-Online Internet Services zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. 2B-Online Internet Services is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. 2B-Online Internet Services behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft 2B-Online Internet Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door 2B-Online Internet Services genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan 2B-Online Internet Services bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient 2B-Online Internet Services schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door 2B-Online Internet Services opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval 2B-Online Internet Services de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van 2B-Online Internet Services op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan 2B-Online Internet Services te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft 2B-Online Internet Services naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds geleverde goederen en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van 2B-Online Internet Services op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na een bestelling 2B-Online Internet Services goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien 2B-Online Internet Services de Afnemer bij het aankopen van een artikel gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is 2B-Online Internet Services bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van 2B-Online Internet Services schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met 2B-Online Internet Services te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk en onmiddelijk (via e-mail, of brief) aan 2B-Online Internet Services te melden. De klant dient het product - na overleg met 2B-Online Internet Services - te sturen naar een door 2B-Online Internet Services vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met 2B-Online Internet Services ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal 2B-Online Internet Services deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat 2B-Online Internet Services het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 2B-Online Internet Services behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van 2B-Online Internet Services of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van 2B-Online Internet Services schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal 2B-Online Internet Services de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. 2B-Online Internet Services heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
6. Een bestelling welke door de klant wordt geretourneerd moet binnen 10 dagen, nadat de klant een retouradres heeft gekregen, bij 2B-Online Internet Services binnen zijn. Na deze 10 dagen worden er geen bestellingen meer retour genomen.

Artikel 8. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend via de op onze website mogelijke betaalwijzen.
2. Als de koper een factuur van 2B-Online Internet Services niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van 2B-Online Internet Services op koper onmiddellijk opeisbaar.
3. Wij hanteren een minimum bestelbedrag van 25 euro, dit uit logistieke en administratieve overweging.
4. Internationale klanten dienen ten alle tijde vooraf te betalen.

Artikel 9. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van 2B-Online Internet Services tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De klant is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van 2B-Online Internet Services, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang klant niet volledig aan zijn verplichtingen jegens 2B-Online Internet Services heeft voldaan.
3. Ingeval 2B-Online Internet Services de goederen geheel of gedeeltelijk terugneemt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van 2B-Online Internet Services op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien 2B-Online Internet Services door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als 2B-Online Internet Services als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. 2B-Online Internet Services zal klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de goederen dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan 2B-Online Internet Services.
2. Indien een klacht gegrond is zal 2B-Online Internet Services de goederen alsnog leveren/vervangen zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen 2B-Online Internet Services en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.